งานบริการตรวจสอบ

งานบริการตรวจสอบ

บริการของเรา

งานบริการตรวจสอบ

Slider

บริการติดตั้งแก๊ส LPG

NARATORN 14 CO.,Ltd บริการตรวจสอบการติดตั้งระบบแก๊ส LPG ในสถานประกอบการ ร้านอาหาร ภัตราคาร โรงแรม และโรงงานอุตสาหกรรม ตรวจสอบเครื่องวัดความดัน เครื่องวัดระดับก๊าซ ด้วยอุปกรณ์ และมาตรฐานการตรวจสอบที่ได้รับการรับรอง

ตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

นอกจากการให้บริการตรวจสอบการติดตั้งระบบแก๊ส LPG แล้ว NARATORN 14 CO.,Ltd ยังคำนึงถึงความปลอดภัยในการติดตั้งแก๊ส LPG ในสถานประกอบการที่ใช้ก๊าซปิโตเลี่ยมเหลว เรามีบริการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง ถังเคมี ระบบน้ำดับเพลิง ให้พร้อมใช้งาน ตามมาตรฐานการตรวจสอบ

บริการรับตรวจสอบอาคาร

NARATORN 14 CO.,Ltd บริการรับตรวจสอบอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่ อาคารชุด โรงแรม สถานบริการ และป้าย รับบริการตรวจสอบใหญ่ทุก 5 ปี ตรวจสอบย่อยทุกปี อาคารที่ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบมีทั้งสิ้น 9 ประเภท โดยมีบทเฉพาะกาล ให้เจ้าของอาคารที่มีการก่อสร้างได้ดำเนินการแล้วเสร็จหรือได้รับใบรับรองตามมาตรา 32 มาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปีั ให้มีการตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบของ อาคาร ประเภทการตรวจสอบใหญ่เป็นครั้งแรกให้แล้วเสร็จและเสนอรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวให้แก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในระยะเวลาสองปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ กฎกระทรวงนี้ประกาศในราจกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2548 ดังนั้น ภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2550 เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารต้องส่ง รายงานให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น

วางตรวจสอบอาคารตามพระราชบัญญัติที่ต้องตรวจสอบ 9 ประเภท

โรงแรม

( โรงแรมที่มีจำนวนห้องพักตั้งแต่ 80 ห้อง ขึ้นไป)

ป้าย

(สูงมากกว่า 15 ม. พื้นที่มากกว่า 50 ตร.ม. หรือติดบนอาคารพื้นที่มากกว่า 25 ตร.ม.)

สถานบริการ

(สถานบริการที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 200 ตร.ม.ขึ้นไป)

อาคารโรงงาน

(โรงงานที่สูงกว่า 1 ชั้น และมีพื้นที่ตั้งแต่ 5,000 ตร.ม.)

อาคารชุด

(อาคารชุด หรืออาคารอยู่อาศัยรวม พื้นที่ตั้งแต่ 2,000 ตร.ม.)

โรงมหรสพ

(อาคารหรือส่วนใดของอาคาร ใช้เพื่อการแสดงรื่นเริงเป็นปกติธุระ)

อาคารชุมนุมคน

(ชุมนุมคนได้ตั้งแต่ 500 คนขึ้นไป หรือพื้นที่ตั้งแต่ 10,000 ตร.ม.ขึ้นไป)

อาคารขนาดใหญ่พิเศษ

(พื้นที่รวมกันทุกชั้นรวมกันตั้งแต่ 10,000 ตร.ม.ขึ้นไป)

อาคารสูง

(อาคารที่ความสูงตั้งแต่ 23 เมตรขึ้นไป)

ขอใบเสนอราคาด่วน !!