Homeบริการของเราตรวจสอบอาคาร สถานบริการ ป้ายโฆษณา

บริการตรวจสอบอาคาร ตึกขนาดใหญ่ ป้ายโฆษณา


nrt14 banner top 10

 

nrt14 banner top 11

 

 

.


บริการรับตรวจสอบอาคาร

NARATORN 14 CO.,Ltd บริการรับตรวจสอบอาคารสูง  อาคารขนาดใหญ่ อาคารชุด โรงแรม สถานบริการ และป้าย  รับบริการตรวจสอบใหญ่ทุก 5 ปี  ตรวจสอบย่อยทุกปี อาคารที่ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบมีทั้งสิ้น 9 ประเภท โดยมีบทเฉพาะกาล ให้เจ้าของอาคารที่มีการก่อสร้างได้ดำเนินการแล้วเสร็จหรือได้รับใบรับรองตามมาตรา 32 มาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปีั  ให้มีการตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบของ อาคาร ประเภทการตรวจสอบใหญ่เป็นครั้งแรกให้แล้วเสร็จและเสนอรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวให้แก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในระยะเวลาสองปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ กฎกระทรวงนี้ประกาศในราจกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2548 ดังนั้น ภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2550 เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารต้องส่ง รายงานให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น


วางตรวจสอบอาคารตามพระราชบัญญัติที่ต้องตรวจสอบ 9 ประเภท

เจ้าของอาคารต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบอาคารทำการตรวจสภาพอาคาร อาคารที่เข้าข่ายตาม พระราชบัญญัติที่มีผลบังคับใช้แล้วในปัจจุบัน 9 ประเภท ได้แก่

1. อาคารสูง (อาคารที่ความสูงตั้งแต่ 23 เมตรขึ้นไป)
2. อาคารขนาดใหญ่พิเศษ (พื้นที่รวมกันทุกชั้นรวมกันตั้งแต่ 10,000 ตร.ม.ขึ้นไป)
3. อาคารชุมนุมคน (ชุมนุมคนได้ตั้งแต่ 500 คนขึ้นไป หรือพื้นที่ตั้งแต่ 10,000 ตร.ม.ขึ้นไป)
4. โรงมหรสพ (อาคารหรือส่วนใดของอาคาร ใช้เพื่อการแสดงรื่นเริงเป็นปกติธุระ)
5. โรงแรม ( โรงแรมที่มีจำนวนห้องพักตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป)
6. อาคารชุด (อาคารชุด หรืออาคารอยู่อาศัยรวม พื้นที่ตั้งแต่ 2,000 ตร.ม.)
7. อาคารโรงงาน (โรงงานที่สูงกว่า 1 ชั้น และมีพื้นที่ตั้งแต่ 5,000 ตร.ม.)
8. สถานบริการ (สถานบริการที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 200 ตร.ม.ขึ้นไป)
9. ป้าย (สูงมากกว่า 15 ม. พื้นที่มากกว่า 50 ตร.ม. หรือติดบนอาคารพื้นที่มากกว่า 25 ตร.ม.)

Present by www.nrt14.com